:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการใช้ที่ราชพัสดุ
วัน เวลา ส่ง 17 พ.ค. 256114:01:49
จาก ธนารักษ์พื้นที่
ที่ กค 0311.70/ว 555 ลว.17 พ.ค.2561
1.หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ 2.หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 3.นายอำเภอทุกอำเภอ 4.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 5.นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2