:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วัน เวลา ส่ง 25 พ.ค. 256109:36:17
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว 5904 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2561
1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
2. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดจังหวัดหนองบัวลำภู
3. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
4. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
5. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
6. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
7. ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู
8. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
9. ตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
10. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู
11. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
12. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
13. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู
14. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
15. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
16. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
17. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
18. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
19. ผู้อำนวยการ ธ.ก.ส. จังหวัดหนองบัวลำภู
20. ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาหนองบัวลำภู
21. จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู
22. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู
23. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู
24. ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู
25. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2