:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะร่วมภาคและภาคเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 2/2561
วัน เวลา ส่ง 28 พ.ค. 256111:12:16
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว5977
1. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู
2. ประธานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
3. ประธานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู
4. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู
5. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู
6. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
7. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
8. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
9. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู
10. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
11. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
12. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ นายวิทวัส วทานิโยบล
13. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคม นายทิชากร นิลกษาปน์
14. ผู้แทนมหาวิทยาลัยสถาบันการศึกษาในจังหวัด นายสายสิญจน์ สายืน
15. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
16. ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
17. เลขาธิการหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู
18. เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
19. เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู
20. เลขาธิการชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู
21. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
22. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
23. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู
24. ผู้จัดการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีหนองบัวลำภู (วิสาหกิจเพื่อสังคม)


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1