:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง เชิญประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 3/2561
วัน เวลา ส่ง 28 พ.ค. 256115:28:05
จาก สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ที่ นภ 0006/ว 6012
1.ผู้แทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร(กอ.รมน.)
2.ปลัดจังหวัด
3.หัวหน้าสำนักงานจังหวัด
4.ท้องถิ่นจังหวัด
5.พาณิชย์จังหวัด
6.อุตสาหกรรมจังหวัด
7.ประธานเกษตรกรจังหวัด
8.ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
9.ประธานหอการค้าจังหวัด
10.ผอ.ธกส.
11.ประมงจังหวัด
12.ปศุสัตว์จังหวัด
13.ผอ.โครงการชลประทานจังหวัด
14.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด
15.เกษตรจังหวัด
16.สหกรณ์จังหวัด
17.หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
18.กยท.หนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3  ดาวน์โหลดไฟล์ที่4