:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานโปรแกรมระบบติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีขอ
วัน เวลา ส่ง 01 มิ.ย. 256112:29:54
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว 6058
1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
2. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
3. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฯ
4. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
5. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
6. สัสดีจังหวัดหนองบัวลำภู
7. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
8. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
9. ตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
10. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
11. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
12. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฯ
13. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
14. สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
15. ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู
16. จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู
17. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
18. เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู
19. ยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
20. คุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู.
21. บังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู
22. สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู
23. ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู
24. ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฯ
25. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
26. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู
27. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
28. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
29. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
30. พระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู
31. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู
32. สรรพากรจังหวัดหนองบัวลำภู
33. ธนารักษ์จังหวัดหนองบัวลำภู
34. สรรพสามิตพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู
35. ผอ.โครงการชลประทานหนองบัวลำภู
36. ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
37. แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
38. แขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู
39. ผอ.สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
40. ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1
41. ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2
42. ผอ.สนง.กศน.หนองบัวลำภู
43. ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดหนองบัวลำภู
44. ผอ.วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู
45. ผอ.วิทยาลัยชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู
46. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู
47. นายอำเภอนากลาง
48. นายอำเภอนาวัง
49. นายอำเภอโนนสัง
50. นายอำเภอเมือง
51. นายอำเภอศรีบุญเรือง
52. นายอำเภอสุวรรณคูหา
   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1