:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ช้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
วัน เวลา ส่ง 01 มิ.ย. 256117:16:07
จาก สนง.คลังจังหวัด
ที่ นภ ๐๐๐๓/ว ๐๕๙๘ ลว. ๑ มิ.ย.๒๕๖๑
ส่วนราชการทุกส่วนราชการ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1