:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การตีความนิยามคำว่า "ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน" ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบ
วัน เวลา ส่ง 01 มิ.ย. 256117:23:05
จาก สนง.คลังจังหวัด
ที่ นภ ๐๐๐๓/ว ๐๕๙๙ ลว. ๑ มิ.ย.๒๕๖๑
ส่วนราชการทุกส่วนราชการ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1