:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และสนับสนุนการสั่งซื้อผลผลิตกระเทียม (มัดจุก)
วัน เวลา ส่ง 06 มิ.ย. 256111:24:04
จาก สนง.พาณิชย์จังหวัด
ที่ นภ0016/ว6401
หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ/นายอำเภอทุกอำเภอ/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2