:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การแต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ. จังหวัดหนองบัวลำภู แทนตำแหน่งว่าง
วัน เวลา ส่ง 06 มิ.ย. 256112:59:54
จาก สำนักงานจังหวัด(บุคคล)
ที่ นภ0017.5/ว6367 ลว 6 มิ.ย. 2561
หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคทุกส่วนราชการ และนายอำเภอทุกอำเภอ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1