:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดหนองบัวลำภู
วัน เวลา ส่ง 06 มิ.ย. 256113:52:24
จาก สนง.สาธารณสุขจังหวัด
ที่ นภ ๐๐๓๒/๖๓๘๙
1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
2. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู
3. นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู
4. รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู (ท)
5. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
6. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู
7. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
8. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู
9. นายอำเภอทุกอำเภอ
10. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
11. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
12. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
13. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัวลำภู
14. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
15. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
16. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
17. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดหนองบัวลำภู
18. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
19. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
20. จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู
21. สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
22. ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู
23. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
24. ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู
25. ท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู
26. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู
27. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู
28. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู
29. ผุ้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู
30. ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู
31. ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู
32. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
33. ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจังหวัดหนองบัวลำภู
34. ผู้อำนวยวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
35. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู
36. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู
37. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
38. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู
39. หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
40. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
41. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3  ดาวน์โหลดไฟล์ที่4  ดาวน์โหลดไฟล์ที่5