:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับเสนอเรื่องแต่งตั้งกรรมการ ผู้บริหาร และข้าราชการการเมือง
วัน เวลา ส่ง 07 มิ.ย. 256110:37:03
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ ว 6438
1. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
2. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
3. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
4. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
5. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
6. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู
7. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
8. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
9. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู
10. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู
11. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู
12. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
13. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
14. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
15. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
16. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
17. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
18. ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู
19. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
20. สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู
21. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
22. ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู
23. ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู
24. ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู
25. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
26. สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
27. จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู
28. ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู
29. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
30. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
31. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
32. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู
33. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3