:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖
วัน เวลา ส่ง 07 มิ.ย. 256114:23:17
จาก สนง.คลังจังหวัด
ที่ นภ ๐๐๐๓/ว ๖๔๔๒ ลว. ๗ มิ.ย. ๒๕๖๑
ส่วนราชการผู้เบิกทุกส่วนราชการ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1