:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง แจ้งการเข้าสำรวจการใช้พลังงานในหน่วยงาน ภายใต้โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ปี ๒๕61
วัน เวลา ส่ง 11 มิ.ย. 256111:00:08
จาก สนง.พลังงานจังหวัด
ที่ นภ0015/ว350
1. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู
2. สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู
3. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู
4. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
5. สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
6. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
7. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู (สปก.)
8. สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู
9. สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู
10. ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู
11. สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
12. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
13. สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู
14. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
15. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
16. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
17. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
18. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
19. สำนักงานเทศบาลตำบลจอมทอง
20. องค์การบริหารส่วนตำบลนามะเฟือง


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3