:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์มาตรการเกษตรประชารัฐเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรและสถาบันการเกษต
วัน เวลา ส่ง 12 มิ.ย. 256114:43:05
จาก สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ที่ กษ 0224.นภ/ว 411
1.คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัด (COO) ตามบัญชีรายชื่อแนบ
2.ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
3.ผอ.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3