:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรมพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำป
วัน เวลา ส่ง 12 มิ.ย. 256114:44:23
จาก สนง.วัฒนธรรมจังหวัด
ที่ นภ ๐๐๓๑/ว ๖๖๙๐
หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ