:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การดำเนินการต่อเนื่องตามมติคณะทำงานติดตามงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วัน เวลา ส่ง 12 มิ.ย. 256114:46:44
จาก สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ที่ กษ 0224.นภ/ว 413
คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัด (COO) ตามบัญชีรายชื่อแนบ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2