:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การขอรับใบอนุญาต หรือ ขอรับการตรวจสอบรับรองของผู้ผลิตส่งออกฯ
วัน เวลา ส่ง 13 มิ.ย. 256113:57:03
จาก สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ที่ กษ 0224.นภ/ว 417
1.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
2.ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
3.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
4.ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
5.อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
6.พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3