:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง เชิญประชุมรับการตรวจราชการโครงการตามนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วัน เวลา ส่ง 14 มิ.ย. 256108:39:42
จาก สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ที่ กษ 0224.นภ/ว 418
คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัด (COO) ตามบัญชีรายชื่อแนบ


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3