:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปี 2561
วัน เวลา ส่ง 14 มิ.ย. 256110:41:02
จาก สนง.เกษตรจังหวัด
ที่ นภ 0009/ว 1219
1. เรียน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
2. เรียน ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
3. เรียน ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
4. เรียน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
5. เรียน สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
6. เรียน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
7. เรียน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
8. เรียน ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู
9. เรียน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดหนองบัวลำภู
10. เรียน พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
11. เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
12. เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดอุดรธานี
13. เรียน หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำภู
14. เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย (พืชสวน)   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1