:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ภายใต้กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
วัน เวลา ส่ง 27 มิ.ย. 256115:23:56
จาก สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ที่ นภ 0006/ว 7340
คณะทำงานพัฒนาเกษตรอินทรีย์จังหวัดหนองบัวลำภู
1. นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
2. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
3.ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
4.ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู
5.ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู
6.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
7.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
8.ผอ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
9.พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู
10.พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
11.อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
12.พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
13.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
14.ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
15.สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
16.ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
17.ผอ.โครงการชลประทานหนองบัวลำภู
18.ผอ.พัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู
19.ผอ.วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
20.ผอ.กศน.
21.ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1
22.ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 2
23.ประชาสัมพันธ์จังหวัด
24.ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำภู
25.สนง.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัด
26.ประธานสภาพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู
27.หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
28.ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3