:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ซ้อมความเข้าใจกรณีการกำหนดชื่อรายการและคุณลักษณะของประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดร
วัน เวลา ส่ง 27 มิ.ย. 256116:47:11
จาก สนง.คลังจังหวัด
ที่ นภ ๐๐๐๓/ว ๖๙๘ ลว. ๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๑
ส่วนราชการทุกส่วนราชการ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2