:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การเตรียมข้อมูลประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แก้ไข
วัน เวลา ส่ง 29 มิ.ย. 256114:38:21
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ0017.2/ว7415 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2561
1. ปลัดจังหวัดจังหวัดหนองบัวลำภู
2. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
3. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
4. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
5. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
6. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู
7. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
8. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู
9. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
10. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
11. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู
12. นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู
13. นายอำเภอนากลาง
14. นายอำเภอศรีบุญเรือง
15. นายอำเภอนาวัง
16. นายอำเภอสุวรรณคูหา
17. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
18. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
19. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2