:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การสัมมนาโครงการ
วัน เวลา ส่ง 02 ก.ค. 256117:38:45
จาก สำนักงานจังหวัด(บุคคล)
ที่ นภ0017.5/ว7560 ลว 2 ก.ค. 2561
รองผู้ว่าราชการจังหวัดทุกท่าน ,หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค,หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง,นายอำเภอทุกอำเภอ,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู,นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู,ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัวลำภู,ผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกแห่ง, ผู้บริหารองคืการภาคเอกชน , ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1