:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขั้นกรรมาธิการ
วัน เวลา ส่ง 03 ก.ค. 256110:13:38
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ0017.2/ว7570
1. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
2. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
3. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
4. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู
5. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
6. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู
7. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
8. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
9. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
10. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู
11. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
12. นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู
13. นายอำเภอนากลาง
14. นายอำเภอนาวัง
15. นายอำเภอโนนสัง
16. นายอำเภอสุวรรณคูหา
17. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
18. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู
19. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู
20. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
21. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2