:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง เร่งรัด ดูแลแก้ไขปัญหาประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนที่อยู่ในหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วัน เวลา ส่ง 04 ก.ค. 256114:48:05
จาก สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ที่ นภ 0006/ว 7683
คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (CoO) (ตามบัญชีรายชื่อแนบ)

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3  ดาวน์โหลดไฟล์ที่4  ดาวน์โหลดไฟล์ที่5