:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในการเปิดการอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ โ
วัน เวลา ส่ง 05 ก.ค. 256115:19:48
จาก สนง.เกษตรจังหวัด
ที่ นภ 0009/ว 7658
1. เรียน ผบ.กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดหนองบัวลำภู
2. เรียน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
3. เรียน ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
4. เรียน ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
5. เรียน สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
6. เรียน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู
7. เรียน ผอ.โครงการชลประทานหนองบัวลำภู
8. เรียน ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู
9. เรียน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
10. เรียน ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
11. เรียน ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี
12. เรียน ผู้อำนวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
13. เรียน หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำภู
14. เรียน พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
15. เรียน ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3  ดาวน์โหลดไฟล์ที่4