:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง แผนการมอบปัจจัยการผลิตด้านประมง ภายใต้โครงการ "5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง"
วัน เวลา ส่ง 09 ก.ค. 256110:27:32
จาก สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ที่ กษ 0224.นภ/ว 493
1.เกษตรจังหวัด
2.ปศุสัตว์จังหวัด
3.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด
4.สหกรณ์จังหวัด
5.หัวหน้าส่วนราชการตรวจบัญชีสหกรณ์
6.ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู
7.ผอ.โครงการชลประทานหนองบัวลำภู
8.ผอ.กยท.   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3  ดาวน์โหลดไฟล์ที่4  ดาวน์โหลดไฟล์ที่5