:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ประชุมชี้แจงการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลการวัดระดับการพัฒนาภาค กลุ่มจังหวัด และกลุ่มจังหวัด
วัน เวลา ส่ง 10 ก.ค. 256110:01:32
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว7877
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู/หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู/นายอำเภอทุกอำเภอ/ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู/เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู/เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู/ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู/ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู/โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู/ผู้ำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู/ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู/พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู/อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู/แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู/หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู/ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1