:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครอ
วัน เวลา ส่ง 10 ก.ค. 256110:16:57
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ว 7902
1.หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ
2.นายอำเภอทุกอำเภอ
3.หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
4.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
5.นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3