:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง สรุปผลการบันทึกข้อมูลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการฯ ในระบบ PADME ประจำเดือนมิถุนายน 2561
วัน เวลา ส่ง 10 ก.ค. 256113:35:05
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว 7848
หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตามบัญชีแนบท้าย

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2