:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปี 2561
วัน เวลา ส่ง 11 ก.ค. 256108:37:51
จาก สนง.เกษตรจังหวัด
ที่ นภ 0009/ว 7857
1. เรียน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
2. เรียน ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
3. เรียน ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
4. เรียน สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
5. เรียน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู
6. เรียน ผอ.โครงการชลประทานหนองบัวลำภู
7. เรียน ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู
8. เรียน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
9. เรียน ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
10. เรียน ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี
11. เรียน ผอ.สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น
12. เรียน ผอ.สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 จังหวัดอุดรธานี
13. เรียน พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
14. เรียน หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำภู
15. เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
16. เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย (พืชสวน)


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3  ดาวน์โหลดไฟล์ที่4