:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การติดตามการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
วัน เวลา ส่ง 11 ก.ค. 256114:44:05
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว7940
1. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
2. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
3. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
4. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
5. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
6. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู
7. นายอำเภอ ทุกอำเภอ
8. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
9. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
10. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
11. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
12. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู
13. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
14. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู
15. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
16. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
17. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1