:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระ
วัน เวลา ส่ง 11 ก.ค. 256116:03:44
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว7942
1.ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
2.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
3.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
4.ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
5.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
6.พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
7.ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
8.ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
9.วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
10.ผู้อำนวยการโครงการชลประธานหนองบัวลำภู
11.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
12.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองบัวลำภู เขต 1
13.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองบัวลำภู เขต 2
14.ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู
15.ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู
16.ป่าไม้จังหวัดหนองบัวลำภู
17.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
18.ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
19.หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเก้า – ภูพานคำ
20.ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร่วมสนองพระราชดำริ
21.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
22.ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
23.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
24.สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
25.ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
26.สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู
27.หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
28.ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดหนองบัวลำภู
29.ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
30.นายอำเภอทุกอำเภอ
31.นายจักรพงษ์โสนะแสง (ปราชญ์ชาวบ้าน)
32.นายประใส เศรษฐกุญชร (ปราชญ์ชาวบ้าน)
33.ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
34.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ/ชำนาญการสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู

คณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงาน อพ.สธ. – จังหวัดหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1