:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบมาสคอต "น้องลุ่มภู"
วัน เวลา ส่ง 12 ก.ค. 256112:10:58
จาก สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด
ที่ นภ ๐๐๐๑/ว๘๐๘๑
หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกจังหวัด ผู้บริหารสถานศึกษา ประชาสัมพันธ์จังหวัด ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกแห่ง และสื่อมวลชนทุกแขนง

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3