:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง แจ้งรายงานข้อมูลบัญชีผิดดุลของส่วนราชการ
วัน เวลา ส่ง 12 ก.ค. 256117:09:05
จาก สนง.คลังจังหวัด
ที่ นภ ๐๐๐๓/๐๗๖๙, ๐๗๗๐, ๐๗๗๑ ลว. ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๑
ถึง กศน. จังหวัดหนองบัวลำภู วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1