:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การจัดสัมมนา "การจัดทำยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ภายใต้จังหวัด/กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียง
วัน เวลา ส่ง 27 ส.ค. 256108:42:10
จาก สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ที่ นภ 0006/ว 10071
1.เกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู
2.เกษตรอำเภอนากลาง
3.เกษตรอำเภอนาวัง
4.เกษตรอำเภอสุวรรณคูหา
5.เกษตรอำเภอศรีบุญเรือง
6.เกษตรอำเภอโนนสัง

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3  ดาวน์โหลดไฟล์ที่4