:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวาระที่ 2 และ 3 ของสภานิติบ
วัน เวลา ส่ง 27 ส.ค. 256118:00:50
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ0017.2/ว10108 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2561
1. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
2. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
3. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
4. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู
5. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
6. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
7. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
8. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
9. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
10. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
11. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู
12. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู
13. นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู
14. นายอำเภอนากลาง
15. นายอำเภอนาวัง
16. นายอำเภอสุวรรณคูหา
17. นายอำเภอโนนสัง
18. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
19. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู
20. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1