:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงนอกงบประมาณจังหวัดหนอบัวลำภู ประจำ
วัน เวลา ส่ง 28 ส.ค. 256113:01:15
จาก สนง.คลังจังหวัด
ที่ นภ ๐๐๐๓/ว ๑๐๒๔๙ ลว. ๒๘ ส.ค.๒๕๖๑
หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิกทุกส่วนราชการ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1