:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับ
วัน เวลา ส่ง 28 ส.ค. 256113:08:42
จาก สนง.คลังจังหวัด
ที่ นภ ๐๐๐๓/ว ๑๐๒๔9 ลว. ๒๘ ส.ค.๒๕๖๑
หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และองค์กรปกครองท้องถิ่น ทุกแห่ง

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3