:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การจัดทำข้อมูลประกอบการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด
วัน เวลา ส่ง 29 ส.ค. 256118:41:55
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ0017.2/ว10282 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2561
1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
2. ธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู
3. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู
4. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
5. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
6. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
7. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
8. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
9. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู
10. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
11. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดหนองบัวลำภู
12. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองบัวลำภู
13. ไปรษณีย์จังหวัดหนองบัวลำภู
14. โทรศัพท์จังหวัดหนองบัวลำภู
15. ผู้บังคับการตำรวจภูธรเมืองหนองบัวลำภู
16. ผอ.สนง.ทสจ.
17. ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้จังหวัดหนองบัวลำภู
18. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธรณภัยจังหวัดฯ
19. หัวหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2