:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมรับมอบนโยบายและตรวจติดตามการปฏิบัติราชการของรองนายกรัฐมนตรี
วัน เวลา ส่ง 30 ส.ค. 256111:29:01
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว10283
1ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
2-3รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูทุกท่าน
4สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
5ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู
6สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู
7สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
8สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
9สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู
10สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
11ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู
12กอ.รนม.จว.นภ.
13กกล.รส.จว.นภ.
14สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
15สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
16สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
17สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
18สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
19สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
20โครงการชลประทานหนองบัวลำภู
21สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
22ศูนย์ป่าไม้จังหวัดหนองบัวลำภู
23สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
24สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
25สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
26สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
27สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
28สำนักงานยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
29สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
30สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู
31สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู
32สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
33สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
34สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู
35สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
36-41นายอำเภอทุกอำเภอ
42องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
43เทศบาลตำบลบุญทัน
44เครือข่ายเกษตรอินทรีย์วิถีหนองบัวลำภู
45สภาเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำภู
46หอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู
47สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
48สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 ขอนแก่น
49สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1