:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง มอบหมายภารกิจการมอบนโยบายและตรวจติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี
วัน เวลา ส่ง 30 ส.ค. 256111:34:03
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว10112
๑.ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
๒.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
๓.ยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
๔.รอง ผอ.รมน.จังหวัดหนองบัวลำภู
๕.ผบ.กกล.รส.จังหวัดหนองบัวลำภู
๖.ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู
๗.ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู
๘.ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
๙.หัวหน้าหน่วยตำรวจสันติบาลหนองบัวลำภู
๑๐.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
๑๑.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๒.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๓.ผอ.ทสจ.นภ.
๑๔.จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๕.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๖.สรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภู
๑๗.ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๘.ผอ.โครงการชลประทานหนองบัวลำภู
๑๙.ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
๒๐.พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
๒๑.พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู
๒๒.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
๒๓.ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
๒๔.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู
๒๕.สรรพสามิตพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู
๒๖.นายวิพัฒน์ วงษ์ชารี (ประธานเครือข่ายเกษตรอินทรีย์วิถีหนองบัวลำภู)
๒๗.นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู
๒๘.นายอำเภอสุวรรณคูหา
๒๙.ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
๓๐.นายกเทศมนตรีตำบลบุญทัน
๓๑.นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2