:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง โครงการสนับสนุนคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับจังหวัด
วัน เวลา ส่ง 31 ส.ค. 256115:23:17
จาก สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
ที่ นภ0019/ว10413
1.องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู(นายวิพัฒน์ วงชารี)
2.ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
3.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
4.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภุ
5.พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
6.ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู
7.ประธานเครือข่าย OTOP จังหวัดหนองบัวลำภู
8.วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
9.แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
10.ประธานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภุ
11.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู
12.ผู้อำนวยการสำนักงานฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
13.ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู
14.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
15.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
16.อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
17.ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู
18.ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู