:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง โครงการฝึกอบรมวิธีปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สำหรับส่วนภูมิภาค
วัน เวลา ส่ง 03 ก.ย. 256116:02:17
จาก สนง.คลังจังหวัด
ที่ นภ ๐๐๐๓/ว ๑๐๓๖ ลว. ๓ ก.ย. ๒๕๖๑
หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการในจังหวัดหนองบััวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1