:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญประชุมการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์และติดตามแก้ไขปัญหาสารพิษ
วัน เวลา ส่ง 05 ก.ย. 256111:10:07
จาก สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ที่ กษ 0224.นภ/ว 646
คณะกรรมการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (CoO) ตามบัญชีรายชื่อแนบ


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3  ดาวน์โหลดไฟล์ที่4  ดาวน์โหลดไฟล์ที่5