:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวัตกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สู่การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ
วัน เวลา ส่ง 05 ก.ย. 256115:47:35
จาก สนง.ศึกษาธิการจังหวัด
ที่ ศธ 02126/950
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู,นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู,นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลจอมทอง,นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนากลาง,นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนามะเฟือง,นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโนนสงเปลือย,นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโนนสัง,นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านโคก,นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลฝั่งแดง,นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลวังทอง,นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองแก,นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองเรือ,นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลกุดดู่,นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลกุดดินจี่,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดผึ้ง,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถิ่น,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวใต้,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสวรรค์


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1