:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญประชุมสัมมนาเพื่อจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2561-2561) ฉบับทบทวนใหม่ (รอบปี
วัน เวลา ส่ง 06 ก.ย. 256113:57:40
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ ว10671 ลว.6 กันยายน 61
1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ที่กำกับดูแลยุทธศาสตร์จังหวัด
2. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
3. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
4. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
5. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
6. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
7. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
8. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู
9. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
10. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและหนองบัวลำภู
11. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
12. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
13. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู
14. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
15. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู
16. ประธานกรรมการบริษัทประชารัฐ รักสามัคคี จังหวัดหนองบัวลำภู
17. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
18. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
19. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู
20. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู
21. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
22. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
23. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
24. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู
25. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
26. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู
27. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
28. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู
29. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
30. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
31. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู
32. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู
33. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู
34. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู
35. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
36. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู
37. ยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
38. ประธานสภาเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
39. ประธานเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ วิถีหนองบัวลำภู
40. ป่าไม้จังหวัดหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2