:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง แนวทางและวิธีการใช้เอกสารดัชนีราคาเพื่อใช้ประกอบการคำนวน หา ESCALATION FACTOR (K)
วัน เวลา ส่ง 10 ก.ย. 256114:15:10
จาก สนง.พาณิชย์จังหวัด
ที่ ที่ นภ ๐๐๑๖/ว๘๗๓
หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชาการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู และนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1