:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขออนุมัติจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการจัดทำ แผน
วัน เวลา ส่ง 11 ก.ย. 256115:47:30
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว 10593
1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
2. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
3. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
4. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
5. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู
6. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
7. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
8. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู
9. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
10. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
11. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
12. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู
13. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
14. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
15. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู
16. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู
17. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
18. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
19. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
20. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
21. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู
22. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
23. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
24. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
25. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู
26. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
27. ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดหนองบัวลำภู
28. สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู
29. ยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
30. วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู
31. นายอำเภอเมือง
32. นายอำเภอศรีบุญเรือง
33. นายอำเภอนากลาง
34. นายอำเภอนาวัง
35. นายอำเภอโนนสัง
36. นายอำเภอสุวรรณคูหา
37-45. เจ้าหน้าที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2