:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้ว่าราชการจังหวัด) รอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วัน เวลา ส่ง 11 ก.ย. 256117:52:35
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ0017.2/ว10950 ลงวันที่ 11 กันยายน 2561
1. รองผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้ง 2 ท่าน
2. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
3. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
4. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
5. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
6. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
7. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู
8. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
9. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
10. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู
11. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู
12. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู
13. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
14. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
15. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
16. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
17. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
18. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
19. ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู
20. ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
21. สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู
22. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
23. เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู
24. ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู
25. ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู
26. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
27. สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
28. จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู
29. ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู
30. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
31. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
32. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
33. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู
34. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู
35. นายอำเภอทุกอำเภอ


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3  ดาวน์โหลดไฟล์ที่4